Yurt Dışı Tur Sözleşmesi

YURT DIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

MADDE l - TARAFLAR

PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ (Bundan Sonra ACENTE Olarak Anılacaktır)

ŞİRKET UNVANI: Daloğlu Turizm Taşımacılık İnş. Madencilik Petrol Ürünleri ve Sos. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.

SEYAHAT ACENTASI UNVANI: DALOĞLU TURİZM

ADRESİ: Zonguldak Merkez Ofis: Meşrutiyet M. Uzunmehmet C. Çemberci İş Hanı Kat: 2 No: 23/9 Merkez/ZONGULDAK

İLETİŞİM BİLGİLERİ: (Cep Tel No: 0543 544 6767 & 0372 666 08 88)    

TÜKETİCİ: Aşağıda ve ekli belgelerde adı- soyadı, adres ve telefonu belirtilmiştir.

İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüm katılımcılar bakımından geçerlidir. Bu sözleşmede tüketici, katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini taahüt etmekle, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirmeden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur.  Bu doğrultuda tüketiciye verilen bilgilendirme katılımcıya verilmiş sayılır. Tüketici, kendisinin ve diğer katılımcıların bilgilerinin pasaportta yazıldığı şekliyle doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin seyahat edilecek pasaportta yazdığı şekliyle bildirilmesi gerekmektedir. Hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) acente sorumlu değildir. Tüketici sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleş metnin konusu; tüketiciye, acenteye ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

MADDE 3 - PAKET TUR NİTELİKLERİ VE SÜRESİ

SÜRESİ

Ekteki broşürde belirtildiği gibidir.

NİTELİKLERİ

Ekteki broşürde belirtildiği gibidir.

Broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

MADDE 4 - SÖZLEŞME BEDELİ VE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

Sözleşme bedeline vergiler ile tüketiciye verilen tur kayıt formunda yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahildir. (Yurtdışı turlarda Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca fiyatların "TL" yazılması konusunda muafiyet bulunmaktadır.) Bunlar  haricindeki  turlar  ve  diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.

Fiyat değişikliği tüketiciye yazılı olarak bildirilmek ve fiyat değişikliğinin detaylı olarak neden kaynaklandığı anlatılmak şartıyla sadece aşağıdaki koşullarda mümkündür:

Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması

Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması

İş bu sözleşme bedelinin yabancı para cinsinden belirlenmesi halinde yapılan satışlarda düzenleyici tarafından belirlenen günlük kur esas alınacaktır.

MADDE 5 - ÖDEME PLANI VE ŞEKLİ

Tur bedelleri kayıt esnasında tahsil edilir.

Ödenmemiş tur bedelleri satışın yapıldığı döviz cinsinden muhafaza edilecektir.

Ödemeler tüketicinin isteği doğrultusunda kredi kartı veya nakit olarak yapılır.

Taksitli ödemelerde Daloğlu Turizm Kredi Kartı Tablosu doğrultusunda belirlenen tutar tüketici tarafından ödenir.

Promosyon nedeniyle yapılan indirimler promosyonun acente tarafından belirlenen tarih aralığı boyunca geçerli olup bu aralığın öncesinde veya sonrasında yapılan kayıtlar için geçerli değildir.

Ödeme planına uyulmaması durumunda acente tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda madde 10'da yazılı olan iptal şartları geçerlidir.

MADDE 6 - MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Olumsuz hava şartları, doğal afetler, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik husus lar, uçak gecikmeleri gezinin başlamasına ve devamına engel teşkil ediyorsa acente ve aracısı için mücbir sebep olarak kabul edilir.

Bir önceki maddedeki mücbir sebepler in mevcut olduğu hallerde acente ve aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Acente ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 30 gün önce acenteye yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, acenteye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan (bilet değişikliğinden kaynaklı cezalar veya iadesiz iptal edi le rek yeniden kesilen biletler dahil) tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Bu ek masraflar acente tarafından katlanılan gerçek tutarları aşamaz.

MADDE 8 - SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ

Acente, söz leşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

Tüketicinin Kusurunun Bulunması:

Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

Sözleşmede belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.

Acentenin veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak tüketiciye bildirilmiş olması.

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI VE SORUMLULUK

Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği acenteye yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmesi veya tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlenmesi için acente ve yerel hizmet sağlayıcısı gereken özeni gösterir. Bu eksikliğin giderilmemesi veya önerilen eşdeğerli alternatiflerin tüketici tarafından kabul edilmemesi halinde tüketicinin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu indirimlerin belirlenmesi için TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri geçerlidir. Bu bildirimin anında yapılmaması halinde bu maddede belirtilen hak ve indirimlerden yararlanamaz.

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN İPTAL ŞARTLARI VE SONUÇLARI

Tüketicinin acenteye yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Tek taraflı fesih durumunda tur başlama tarihine kaç gün kaldığıyla bağlantılı olarak aşağıdaki iade koşulları geçerlidir. Bu koşullar "Promosyon" ibareli turlarda geçerli olmayıp, bu turlarda kayıt tarihinden itibaren hiçbir iptal veya değişiklik yapılamamaktadır.

Tur hareket tarihine 30 gün kalana kadar iptallerde ödenmesi gereken zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve 3. kişilere (otel, havayolu ve yer hizmeti sağlayıcılar vb.) ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere tur bedeli herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketiciye iade edilir.

Tur hareket tarihine 30 ile 15 gün kala arasında yapılan iptallerde tur bedelinin %50'si iade edilir. Ancak ödenmesi gereken zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve 3. kişilere (otel, havayolu ve yer hizmeti sağlayıcılar vb.) ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedellerin iade tutarını aşması halinde bu tutarların tamamı tüketici tarafından ödenecektir.

Hareket tarihine 15 günden az kala turun iptal edilmesi, tura habersiz olarak katılınmaması, tur vasıtasına yetişememe veya yer bulunamaması durumunda tur bedelinin iadesi yoktur.

Tüketici tarafından katlanılması gereken kesinti tutarlarının henüz ödenmiş tur bedeli tutarının altında kalması durumunda tüketici eksik tutarları acenteye ödemekle sorumludur.

MADDE 11 - SİGORTA

Acente paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu seyahat sigortası yaptırır.

Tur kayıt formunda açıkça belirtilmediği sürece kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını kapsayan ve sözleşmeden sağlık nedenleri ve zorunlu haller gereğince cayma durumunda bu sözleşmede yazan kural ve oranlarda yapılacak kesintileri kapsayan Seyahat Güvence Paketi Sigortası tur bedeline dahil değildir. Bu sigortanın yapılması acente tarafından tüketiciye tavsiye edilir.

Bu sigorta poliçesi turun satın alındığı gün yapılmak zorundadır ve bu sözleşme ile aynı tarihi içermelidir.

Acente sigorta firması ile tüketici arasında aracı konumda olup, tüketici elindeki poliçeyi

kullanarak direkt sigorta firması ile muhattaptır. Bu esnada acente kendisinden talep edilen eksik belgeleri temin etmek ve tüketiciye her konuda yardımcı olmakla yükümlüdür.

MADDE 12 - VİZE

Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından tüketici sorumludur.

Acente veya aracısından  vize işlemlerini takip etmesi talep edildiğinde tur  hareket tarihinden en az 30 gün önce vize ve servis ücreti tüketici tarafından karşılanmak üzere istenilen tüm belgelerle birlikte acenteye veya aracısına başvurması gerekir. Acente veya aracısı vize işlemlerinde konsolosluklar ile aracı konumda olup vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur.

Herhangi bir gecikmeden veya belge eksikliğinden doğabilecek aksaklıklarda acente veya

aracısı kesinlikle sorumlu değildir. Bu sebeplerden doğacak ekstra masraflar tüketiciye aittir. Herhangi bir sebeple vize alınamayan tüketicinin sözleşme iptalinde bu sözleşmedeki iptal şartları geçerli olup bunun haricinde bir iade yapılmaz.

Vize alınmış olsa dahi Türkiye' den çıkışına izin verilmeyen veya seyahat edilen ülkeye herhangi bir nedenle alınmayan, alıkonulan veya geri gönderilen tüketiciye herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan acente veya aracısı sorumlu değildir.

Yurt dışı gezilerinde planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport bulundurmak mecburidir ve turda ziyaret edilecek ülke sayısı kadar pasaportta boş sayfa bulundurulmalıdır. Bu veya herhangi bir diğer kişisel sebepten programdaki ülkelerden herhangi birine giriş yapamayan yolcuların sorumlulukları kendilerine aittir.

Tüketici gideceği ülkeye ilişkin vizesi veya vizesiz giriş hakkı olduğunu veya vize

işlemlerini bizzat kendisinin takip edeceğini belirtirse bu durumda tüm sorumluluk tüketicinin kendisindedir. Tüketici vize işlemlerinin gerçekleşmediğini ileri sürerek sözleşmeye feshedemez.

Ülkelere giriş esnasında talep edilen (kapı vizesi) vize ücretleri tur kayıt formunda açıkça belirtilmediği sürece tüketiciye ait olup, acentenin anons ettiği vize tutarları önceden bildirilmeksizin seyahat edilen ülkeler tarafından değiştirilebilir. Böyle bir durumda tüketiciye getirilebilecek ek ücret ve sorumluluklardan acente kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 13 - ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ

Acente, havayolu ile tüketici arasında aracı konumda olup 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Gezi programında belirtilen uçak, otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rotarlar acente veya aracının iradesi dışında olgular olup bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı , uluslararası antlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir.

Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir. Tüm saatlerin hareket tarihinden 48 saat önce konfırme edilmesi gereklidir. Yolcular uçak saatlerinin değişebileceğini bilerek turu satın almıştır. Yolcuların gezi tarihinden 48 saat önce konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatte randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan acente ve aracısı sorumlu tutulamaz.

Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra

     yemek, içki ve program dışı hizmetler tüketici tarafından ödenecektir.

Seyahat süresince gezilen ve konaklanan yerlerde tüketiciden kaynaklanan hasar, zarar ve kayıplardan acente sorumlu değildir.

Otellere varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati, yerel saat ile 14.00' dır. Otellerden ayrılış saati kaç olursa olsun odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00' dır. Bu saatler otellerin inisiyatifinde olarak değiştirilebilir veya müsaitliğe bağlı olarak esnekleştirilebilir veya talep halinde ücreti karşılığında değiştirilebilir. Talep üzerine ücreti karşılığı değiştirilen giriş/çıkış saatlerinden kaynaklı borçlar tüketiciye aittir.

Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleriyle aynı odada üçüncü kişi olarak kalmaları durumunda uygulanır.

Aksi acente tarafından belirtilmediği müddetçe üç kişilik odalarda üçüncü yatak standart olmayıp portatif olabilmektedir.

Şehir turları ve ekstra turlar içeriği değişmemek şartıyla programda yazılandan farklı günde ve saatte düzenlenebilir. Ekstra tur fiyatları içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. Hava durumuna veya zorunlu durumlara bağlı olarak turlar gerçekleşmeyebilir. Bu durumda acente olabilecek en uygun alternatifi sunacaktır. Tüketici tura ekstra turun varlığı nedeniyle katıldığını öne süremez. Bildirilen kalkış noktaları haricinde yolcu alımı yapılmamaktadır. Otobüslerde koltuk numarası garantisi verilemez.

Tüketicilerin seyahatlerde bagaj taşıma hakları seyahat edilen ulaşım araçlarının tanıdıkları limitlere göre belirlenir. Bu limitlerin üzerindeki bagajlarda taşıma şirketlerinin uygulayacağı ek ücret tüketici tarafından ödenir.

Acente veya aracısından alınan seyahat paketinin dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir. Acentenin bu durumda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Tüketiciler para, ziynet eşyaları, değerli eşyalar, kimlik ve pasaport gibi önemli eşyaların güvenliğinden kendileri sorumlu olup, oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumunda sorumluluk tamamen tüketiciye aittir.

Programın içeriği bozulmadan programda belirtilen şehir sıralaması ve çevre gezileri belirtilen günler dışında başka günlerde yapılabilir, başlangıç ve varış noktaları değiştirilebilir.

Acente kategorisi aynı kalmak kaydıyla otelleri ve/veya tekneleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Acente gerekli gördüğü durumlarda haber vermeksizin uçulacak olan ana havayolunu, yerel havayollarını ve uçuş saatlerini değiştirebilir.

Bazı turların içinde yer alabilecek uçak biletlerinde mil kazanma, mille sınıf yükseltme, online check-in, iade ve değişiklik gibi işlemler yapılamayabilmektedir. Tura kaydınız esnasında bilgileri seyahat danışmanınıza sormanız gerekmektedir. Online check-in yapılabilecek biletlerde de bu işlem yolculara aittir. seyahatle ilgili tüm haklarını kaybeder.

MADDE 14 - DİĞER HÜKÜMLER

Turların gün süreleri takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.

Gümrüklerde formalitelerle ilgili olarak giriş çıkışlarda yolcuların pasaportları ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel bir problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerden tüketici sorumludur. Bu durumda tüketici seyehat ile ilgili tüm haklarını kaybeder.

Ülkelerin gümrük mevzuatları gereği alkol ve tütün mamülleri gibi sımrlamalara tabi olan malların sınırdan geçirilirken ülkeler tarafından belirlenen limitleri aşması durumunda uygulanacak cezalar tüketicinin kendisine aittir.

Tura katılan 18 yaş altındaki yolcuların ebeveynleri yasal belgeleri bulundurmak ve ibraz etmekle yükümlüdür.

Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikâyeti olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Bu sözleşme tüketiciye verilen hizmetin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Fatura ve makbuz yerine geçmez. Tur bedelinin ödendiği anlamına gelmez.

5 sayfa 12 punto 14 madde olarak düzenlenen iş bu sözleşme, tur programı ve hizmet sözleşmesi, kendim ve diğer katılımcılar tarafından okunmuş, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma, yazılı ya da kalıcı belge yönetimi ile (e-mail / WhasApp vb.) olarak teslim edilmiştir/ulaştırılmıştır. Mail ya da Mobil Uygulamaları aracılığıyla tarafıma gönderilmiş sözleşmeler ve bilgilendirmeler de imzalanmış, statüsünde resmiyet kazanmaktadır. Aksi bir durum tarafımca acenteye yazılı olarak bildirilecektir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunu lan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerine bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. BİR SURETİNİ TESLİM ALDIM.

*Tüketici ve Katılımcı Adına (Ad/Soyad - İmza):